Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ældre sider...

Sidste Nyt

Referat af det 1. ordinære Repræsentantskabsmøde
060505

Det 1. ordinære Repræsentantskabsmøde i det re-organiserede DjurslandS.net blev afholdt onsdag d. 30. marts 2005, i Nørre Djurs Hallen i Glesborg.

Her følger referat fra mødet.

Referat af det ordinære Repræsentantskabsmøde den 30. marts 2005 kl. 1900 i Glesborg.

Velkomst ved formanden Kim Carstensen (KC) til repræsentanterne og vore to gæster, kasserer Conny Skødt/DN og revisor Arne Nielsen/Kvist & Jensen A/S.

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent; KC foreslog Karsten Kristiansen /KK), Rosenholm - der valgtes.
Dirigenten konstaterede repræsentantskabsmødets lovlighed samt registrerede de mødte egnsnet og deres deltagere. Der var 37 deltagere og 9 fuldmagter tilstede, svarende til 46 stemmer.
Derefter gik man over til den af vedtægterne givne dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
1. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
2. Indkomne forslag
3. Præsentation af de af egnsnettene udpegede hovedbestyrelsesmedlemmer.
4. Valg af ekstern revisor
5. Eventuelt

Inden tidsfristens udløb var der indkommet 3 forslag. Forslagene behandles under pkt. 4.

2. Formandens beretning:
KC gennemgik i summerisk form de begivenheder, der siden november måned 2004 har ført os frem til, hvor vi er i dag. Han gennemgik Formandsgruppens arbejde, der i februar 2005 resulterede i den ekstraordinære og sidste generalforsamling i det gamle Djurs-landS.net (DN) og som gav os et sæt nye vedtægter, hvor selvstændigheden for egnsnettene er det bærende element og hvor det nye DN er en paraplyorganisation for disse selvstændige foreninger. De fleste egnsnet har nu tilpasset deres lokale vedtægter til de nye tider. Formanden udtrykte håbet om, at de sidste knaster må blive ryddet af vejen i nær fremtid.

Et særligt afsnit er problematikken omkring den store gældsbyrde, som det gamle DN efterlod sig. Her har alle foreninger anerkendt deres ansvar for den fælles arv og gæld og Hovedbestyrelsen har udarbejdet retningslinierne for gældens afvikling over de næste 2 år og samtlige egnsnet har tiltrådt disse. Dette er yderst positivt for det fremtidige samarbejde foreningerne imellem.
KC gennemgik også den særlige problematik omkring RosenholmS.net (RN). Disse har på deres ordinære generalforsamling ult. februar opstillet 4 krav for at fortsætte samarbejdet med DN:
a. - at der foreligger et revideret regnskab
b. - at der foreligger en gældsafviklingsaftale
c. - at DN’s vedtægter gennemgås og godkendes juridisk
d. - at udbyderaftalerne genforhandles til et niveau svarende til RH’s Telia aftale

Forudsætningerne for de tre første krav er opfyldt og vil snarest blive formaliseret kontraktligt. Det sidste krav leder direkte videre til det næste punkt.

Som det måtte være de fleste bekendt, har vi siden medio 2003 haft bredbåndsnet på Djursland via en samarbejdsaftale GlobalConnect, Powerline og Aarhus Amt, i daglig tale kaldet Treenigheden. Dette er en meget dyr løsning, men var nok det optimale, man kunne opnå dengang. Imidlertidig er det i dag også en teknisk dårlig løsning.
To medlemmer af Forretningsudvalget (FU) har i 3 uger forhandlet om en eller flere alternative løsninger og har løbende orienteret HB. KC ønsker at Repræsentantskabet er med i beslutningen om, hvilken af de 2 fremlagte planer, vi skal arbejde videre på. “Beslutningen er jeres”!

Efter meget klare meldinger fra KC om “pro et contra” stemte Repræsentantskabet om de 2 planer. Resultatet blev:

Plan 2: 37 stemmer
Plan 1: 1 stemme

Resten undlod at stemme.
FU-forhandlerne arbejder videre efter disse retningslinier, herunder en minimering af udgifterne.

KC orienterede om HB’s arbejde med budgetterne, herunder den vedtagne gældsafvik-lingsplan samt budgetterne for DN´s administration, serverdrift og forsikring; der henvises til det udleverede “Budgetforslag - DN - bedste bud pr. 300305".
Sluttelig pointerede formanden, at det regnskab, som vi nu efterfølgende skal gennemgå, i et og alt er vandtæt; der er ingen belæg for at antage, at der er kanaliseret midler ned i forkerte lommer.
Slut på formandens beretning.

Der var efterfølgende en del opklarende spørgsmål vedr. kontraktlængder mm.
KK præciserede, at han betragtede de af RN afgivne 2 stemmer for plan 2, som værende indenfor RN’s generalforsamlings mandat.
Formandens beretning godkendes næsten énstemmigt, idet 1 undlod at stemme.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab:
Controlleren Torben C. Lund (TCL) gennemgik den udleverede “Årsrapport for 2004". Årsrapport og Ledelseserklæring var underskrevet af HB og kasserer.

TCL fremdrog indledningsvis det af revisionen anførte forbehold for mellemregningen med Nørre-DjurS.net f.s.a. føringen af lagerlister. Dette forhold er totalt oprettet i indeværende år og vil ikke give anledning til forbehold fremover.

TCL gennemgik de fleste poster i hovedtrækkene, herunder specielt de ekstraordinære hensættelser på det forventede tab på DjurS.net Erhverv ApS.
Resultatet slutter med et underskud på DKK 1.165.000.
Kreditormassen var ved udgangen af året DKK 1.651.000.
Til sammenligning er kreditormassen ved udgangen af marts 2005 nedbragt til DKK 1.348.000, hvilket indikerer et positivt 1. kvartal på DKK 300.000 - !

Enkelte spørgsmål, men ellers var stemningen overvejende i retning af: Lad os komme videre og lægge dette bag os!
Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

Udenfor dagsordenen og foranlediget af Rønde og Rosenholm’s lidt lunkne holdninger opstod der pludselig et mindre tordenvejr fra to af hovedkombattanterne /TCL & KC), der mente, at nu kunne det sgu’ være nok! Enten kom der nogle klare meldinger fra bemeldte to net eller også pakkede de to herrer sammen.
Dette var signalet til en god pause; en pause, som de to net benyttede til at konferere.

Efter pausen fremkom følgende erklæringer:

RøndeS.net:
Rønde tilbagekalder sin udmeldelse. Forventer kontraktlige vilkår for fiberaftalerne. ønsker at betale gældsforpligtelserne over 8 lige store kvartalsregninger.

RosenholmS.net:
Under forudsætning af RN’s ekstraordinære generalforsamlings godkendelse tiltræder RN plan 2.
Teliaforbindelsen forbliver RN’s ejendom og evt. fremtidige ne-taftaler foregår på kontraktlig basis/vilkår.

Herefter fortsatte Repræsentantskabet mødet.

3. Indkomne forslag:
Som nævnt er der indkommet 3 forslag.

Forslag 1
- er fra Styregruppen i E9S.net og omhandler en række vedtægtsændringer.

Forslag 2
-er fra best.medlem Hans Peter Hammer Samuelsen/RosenholmS.net og omhandler også et par vedtægtsændringer.

Forslag 3
er fra innovator Bjarke Nielsen (BN) og omhandler “Periodisk udgivelse af et elektronisk nyhedsmagasin”.

Forslag 1 og 2 vedr. vedtægtsændringerne blev behandlet ved, at man summarisk gennemgik vedtægterne paragraf for paragraf og efterhånden som ovennævnte to forslag berørte de respektive paragraffer blev ændringsforslagene sat til afstemning.
Resultatet af denne gennemgang blev vedtagelse af flg. ændringer til vedtægterne:

§ 4, c 7 ændres til:
“i påkommende tilfælde” ændres til “i tilfælde af opløsning”.

§ 4, c 8 (nyt pkt.):
Et egnsnet kan vælge at overdrage sine medlemmer til, eller lade sig fusionere med, andre engsnet eller initiativer, der er medlem af DjurslandS.net.

§ 4, d 8 udgår:
SønderhaldS.net udgår af rækkefølgen.

§ 5, a tilføjes:
For at sikre en vis kontinuitet i hovedbestyrelsen forpligtes egnsnettenes bestyrelser til at vælge en suppleant for deres repræsentant i hovedbestyrelsen.
øvrige forslag til vedtægtsændringer blev nedstemt. Ændringerne vil snarest blive tilføjet vedtægterne.

Forslag 3 vedr. “Periodisk udgivelse af et elektronisk nyhedsmagasin” blev med stort flertal henvist til behandling i Hovedbestyrelsen.

3. Præsentation af de af egnsnettene udpegede hovedbestyrelsesmedlemmer:
Følgende er udpeget af egnsnettene til at sidde i HB indtil næste repræsentantskabsmøde:

Bredbåndsforeningen EbeltoftS.net
Charlotte Holst

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net
Jimmi Hansen

Bredbåndsforeningen MidtdjurslandS.net
Per M. Jensen

Bredbåndsforeningen NørreDjurS.net
Kim Carstensen

Bredbåndsforeningen RosenholmS.net
Karsten Kristiansen

Bredbåndsforeningen RougsøS.net
Stig Jacobsen

Bredbåndsforeningen RøndeS.net
Arvid B. Boisen

Bredbåndsinitiativet E9S.net
Tina Holm


3. Valg af ekstern revisor
Revisionsfirmaet Kvist & Jensen A/S, Mørke genvalgtes.

4. Eventuelt:
I fortsættelse af diskussionen på sidste HB møde om domænernes placering ønskede Formanden (KC) forsamlingens stillingtagen til domænernes placering. Pt. Er disse placeret i flyverskjul i Nørre-Djurs Bøvl Miljø, men da faren nu er drevet over ønsker KC at disse placeres i egnsnettene, men kan som en pragmatisk løsning godt forestille sig, at de placeres i DN regi.

Repræsentantsskabet kan acceptere, at domænerne bliver samlet i DN under forudsætning af fra brugs- og dispositionsret for egnsnettene.
Innovator Bjarne Nielsen (BN) fremførte, at han ønsker at domænerne overgår til DN til “evig eje”.

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden sluttede Repræsentantskabsmødet.

Referent: Torben C. Lund - 7. april 2005

- Skrevet af Mor

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet