Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ældre sider...

Sidste Nyt

Logning af tele- og internettrafik
280806

Justitsministeriet har i august 2006 offentliggjort nyt udkast til en bekendtgørelse om logning af teletrafik samt udkast til vejledning om bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen udstedes på baggrund af retsplejelovens § 786, stk. 4, der pålægger udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester at foretage registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik samt om telenet og teletjenester til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.

Baggrund
§ 786, stk. 4, blev indført i retsplejeloven som en del af antiterrorlovgivningen. I § 786, stk. 4, er der givet hjemmel til, at justitsministeren, efter forhandling med videnskabsministeren, kan fastsætte de nærmere regler for, hvordan registrering og opbevaring af registreringspligtige oplysninger skal foretages. Det er denne hjemmel, der udnyttes til at udstede logningsbekendtgørelsen. Derudover implementerer bekendtgørelsen et EU-direktiv, der omhandler logning af trafikdata.

Det nye udkast erstatter et tidligere fremsat udkast fra 24. marts 2004, der skabte voldsom debat, fordi Internetudbydere fandt logningskravene alt for omfattende. Der blev også udtrykt kritik af bekendtgørelsens brede undtagelsesbestemmelser, der bl.a. fritog visse andels- og ejerboligforeninger fra logningspligten og dermed ville være for let at omgå.

Hvem er omfattet?
Ifølge udkastet til bekendtgørelsen bliver anvendelsesområdet udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller tjenester til slutbrugere, eksempelvis ISP’ere, udbydere af mobil- og fastnettelefoni, herunder IP-telefoni. Ved slutbrugere forstås såvel erhvervsdrivende som ikke erhvervsdrivende kunder.

Hvem er ikke omfattet?
Bekendtgørelsen gælder ikke for digital transmission af radio og tv. Ligeledes er ejerforeninger, andelsboligforeninger, antenneforeninger o.lign., der udbyder elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, og som betjener under 100 enheder, (eks. Et lejemål) heller ikke omfattet af bekendtgørelsen.

Der er med andre ord indført en bagatelgrænse for visse foreninger og sammenslutninger. Endelig er det væsentligt at bemærke, at logningspligten alene gælder for udbud på kommercielt grundlag. Det betyder, at biblioteker, uddannelsesinstitutioner o.lign., der på ikke kommercielt grundlag stiller net og tjenester til rådighed, ikke er omfattet af logningspligten.

En ydelse der stilles gratis til rådighed for alle er at betragte som - "ikke kommercielt grundlag".

Der er fortsat grund til at forholde sig til logningsproblematikken.

Torben@djurslands.net

- Skrevet af Torben

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet