Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ældre sider...

Sidste Nyt

Forslag til nye vedtægter for DjurslandS.net
100205

Efter mange kompromisser fremlægger regionalbestyrelsen for DjurslandS.net hermed følgende forslag til ændrede vedtægter for DjurslandS.net. De sættes efter dagsordenen til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen DjurslandS.net torsdag d. 17/2 2005 kl. 19.00, i Nørre Djurs Hallen, Idrætsvej 2, 8585 Glesborg.

(Se indkaldelsen andet sted på denne side).


Vedtægter for Bredbåndsforeningen DjurslandS.net


§ 1
Foreningens navn og hjemsted er:


Bredbåndsforeningen DjurslandS.net
Djursland


§ 2
Foreningens formål:


Bredbåndsforeningen DjurslandS.net er en ukommerciel almennyttig forening med det formål at organisere:

a. etablering af højhastigheds egnsnet med Internet adgang på rimelige vilkår for alle på Djursland og at koordinere og servicere disse egnsnet og deres brugere.
b. udvikling af et egns-websted for alle borgere i hver af Djurslands kommuner, forbundet i en samlet web-portal med diverse tjenester for alle på hele Djursland.
c. dannelse af åbne IT-selvhjælps miljøer - evt. med eget værksted - i hver af Djurslands kommuner.


§ 3
Organisation:


a. For at fastholde det lokale engagement og den lokale forankring organiseres de lokale initiativer i lokale egnsnet eller bredbåndsinitiativer.
b. Egnsnet er i det følgende at forstå som lokalforening.
c. Bredbåndsinitiativer er i det følgende defineret som initiativer, der endnu ikke har nået 100 medlemmer og derfor ikke er organiseret som en lokalforening, men virker på hovedbestyrelsens ansvar. Disse initiativer tillægges ikke stemmeret i hovedbestyrelsen.
d. Bredbåndsforeningen DjurslandS.net er paraplyorganisation for disse egnsnet og initiativer.
e. Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet.
f. Medlemmer af repræsentantskabet er bestyrelsesmedlemmerne i de lokale egnsnet eller initiativer.
g. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, hvis medlemmer udpeges af egnsnettene.


§ 4
Medlemmer:


a. Medlemmer er alle lokale egnsnet.
b. DjurslandS.net initierer oprettelsen af relevante egnsnet og fastsætter rammerne for disses virke, herunder fællesvedtægten, der er gældende for egnsnettene.
c. Fællesvedtægten skal indeholde følgende elementer som ramme for egnsnettenes virke:

Den enkelte lokalforening skal:
1. matche DjurslandS.net’s formålsparagraf helt
2. Organisere sig åbent for alle
3. Varetage alles interesser
4 Fungere demokratisk
5. Ansvare for egen økonomi og egne værdier
6. I tilfælde af opløsning af et egnsnet skal DjurslandS.net tilbydes at overtage dette.
7. Et egnsnet kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes til 3. part, men skal i påkommende tilfælde tilstilles DjurslandS.net til ejendom.


d. Pt. er følgende egnsnet oprettet:

1. Bredbåndsforeningen EbeltoftS.net
2. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net
3. Bredbåndsforeningen MidtdjurslandS.net
4. Bredbåndsforeningen NørreDjurS.net
5. Bredbåndsforeningen RosenholmS.net
6. Bredbåndsforeningen RougsøS.net
7. Bredbåndsforeningen RøndeS.net
8. Bredbåndsforeningen SønderhaldS.net, samt
9. Bredbåndsinitiativet E9S.net


§ 5
Hovedbestyrelsen:


a. Hovedbestyrelsen består af en bestyrelsesrepræsentant fra hver af de oprettede egnsnet.
b. Et egnsnets bestyrelsesrepræsentant udpeges af egnsnettets lokale bestyrelse.
c. Ingen ansatte - lønnede eller ulønnede i DjurslandS.net eller tilknyttde selskaber, kan vælges til hovedbestyrelsen.
d. Der tillægges bestyrelsesmedlemmerne stemmer som følger:
Alle bestyrelsesmedlemmer tildeles forlods 3 stemmer.
Efterfølgende tildeles ekstra stemmer efter antal opkoblede abonnenter så-ledes:
100 - 199 = 1 stemme
200 - 499 = 2 stemmer
500 - ??? = 3 stemmer
e. Ud af sin midte vælger hovedbestyrelsen en formand og en næstformand.
f. Hovedbestyrelsen opretter et Driftscenter og vælger/ansætter en leder af dette til at varetage den daglige drift.
g. Hovedbestyrelsen udpeger som sine befuldmægtigede en innovator og en controller, der i samarbejde med hovedbestyrelsen og den daglige ledelse af Driftscentret inspirerer, koordinerer og efterser, at de af hovedbestyrel-sen vedtagne tiltag og budgetter følges.
h. Der oprettes et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden samt de to befuldmægtigede. Forretningsudvalget varetager de løbende forret-ninger på vegne af den samlede hovedbestyrelse.
i. Ved forhandling i hovedbestyrelsen tilstræbes en ensartet solidarisk pris for Internetadgang pr. bruger i alle egnsnet.
j. Hovedbestyrelsen fastsætter størrelsen af indskud og abonnementsbetaling.
k. Et egnsnet kan regulere sin økonomi gennem et kontingent, som kan være af variabel størrelse.


§ 6
Repræsentantskab:


a. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
b. Det årlige ordinære repræsentantskabsmøde afholdes inden udgangen af marts måned.
c. Indvarsling til repræsentantskabsmødet skal ske skriftligt til repræsentant-skabsmedlemmerne med mindst 4 ugers varsel.
d. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Præsentation af de af egnsnettene udpegede hovedbestyrelsesmed-lemmer.
6. Valg af ekstern revisor
7. Eventuelt

e. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal udsendes til repræsentantskabsmedlemmerne senest 2 uger før repræ-sentantskabsmødet.
f. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen eller ved skriftligt påkrav overfor bestyrelsen af egnsnet repræsenterende mindst halvdelen af stemmemassen i hovedbestyrelsen.
Indkaldelsen skal vedlægges en dagsorden omhandlende de punkter, hvor på indkaldelsen sker.
g. Enhvert repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Alle beslutninger tages, bortset fra de i disse vedtægter nævnte særlige tilfælde, med simpel stemmeflerhed og uden skriftlig afstem-ning, med mindre der stilles krav herom.
h. De enkelte egnsnet tillægges én stemme pr. repræsentant, dog max. 7 pr. egnsnet.
i. Vedtægtsændringer kan forelægges ethvert lovligt repræsentantskabsmøde.
j. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til medlemmerne senest 2 uger før repræsentantskabsmødet.
k. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver simpel stemmeflerhed, bortset fra ændring af § 2: Formålsparagraffen, hvor der kræves æ stemmeflerhed.


§ 7
Tegning - Hæftelse:


a. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
b. Formanden kan meddele lederen af Driftscentret fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
c. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.
d. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


§ 8
økonomi:


Driftscentret primære opgave er at kontrahere og levere højhastighedsbredbånd til egnsnettene via adgang til bredbåndsfiberen.
Til opfyldelse af denne opgave skal Driftscentret til stadighed vedligeholde og udbygge den overordnede infrastruktur, således at det ultimative endemål gøres tilgængelig for så mange som muligt indenfor de af hovedbestyrelsen afstukne økonomiske rammer.

Sekundært skal Driftscentret levere sådanne tjenester og produkter, som servicerer egnsnettene i deres daglige virke, således at det bliver attraktivt at købe disse fremfor at vende sig mod andre leverandører.
Til opfyldelse af denne opgave etablerer Driftscentret den førnødne kapacitet administrativt, indkøbsmæssigt og teknisk. Det tilstræbes rent budgetmæssigt, at man er lagerførende af produkter, der jf. egnsnettenes budgetter efterspørges.

Driftscentrets drift skal udfra disse betragtninger være udgiftsneutral indenfor rammerne af den royalty, der betales af egnsnettene. Der afsættes et mål af solidaritet overfor andre evt. svagere egnsnet.

Hovedbestyrelsen fastsætter løbende, hvilke produkter/services, der skal tilbydes egnsnettene og opretter kontrakter med de berørte egnsnet. Heri skal bl.a. medtages at egnsnettene skal sørge for at Driftscentrets data over infrastruktur og abonnenter er opdaterede for at muliggøre overvågning og support.

Som initiativtager og ophavsrettighedshaver modtager DjurslandS.net løbende en royalty pr. opkrævet månedsabbonnement. Beløbet betales kvartalsvis forud.
Indholdet af egnsnettenes kontrakter med DjurslandS.net genforhandles hvert år efter de ordinære generalforsamlinger og det årlige repræsentantskabsmøde, herunder fastsættelse af størrelsen af royalty.


§ 9
Foreningens opløsning:


a. Frivillig opløsning af foreningen kræver vedtagelse af to på hinanden følgende repræsentantskaber.
b. Inden den endelige vedtagelse på sidste repræsentantskab vælger repræsentant-skabet et likvidationsudvalg, der forestår afviklingen.
c. Det sidste repræsentantskab beslutter på hvilken måde foreningens eventuelle midler skal anvendes.


§ 10
Ikrafttræden:


Disse vedtægter træder i kraft øjeblikkeligt ved vedtagelsen og formændene indtræder i hovedstyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling i marts måned 2005.


Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 17. februar 2005.---------------------------------------
Formand---------------------------------------
Dirigent


Allonge til vedtægter af 17. februar 2005:

Såfremt generalforsamlingen beslutter sig for disse vedtægter tilbagetrækker udmeldte egnsnet deres udmeldelser af DjurslandS.net med omgående virkning.
Det forudsætter endvidere at alle egnsnet som et minimum har bundet sig kontraktligt med deres tegningsberettigedes underskrifter til fuld afvikling af deres part af gælden pr. 31/3 2005, ud fra abonnentantal denne dato med 16 % af alle abonnementsindtægter indtil gælden er væk og til et bidrag til drift af det fælles Driftscenter på 20 % af alle abonnementsindtægter ét år frem jvf. § 8, sidste afsnit.

-----------------------------------------------------------

Bemærkninger:

a. Dette er det bedste, vi kan nå frem til nu. Der var konsensus omkring synspunktet, at det, der ikke er “godt nok/skal omformuleres” kan blive bearbejdet og genfremsat inden næste ordinære repræsentantskabsmøde i marts 2005.


b. Stemmevægtningen i § 5d er motiveret af:

“Driftscentret primære opgave er at kontrahere og levere højhastighedsbredbånd til egnsnettene via adgang til bredbåndsfiberen.”

Synspunkterne er, at når Driftscentret/Hovedbestyrelsen bliver betroet denne opgave, så skal de net med mange medlemmer også have et stort ord at skulle have sagt.
Det var væsentligt/ultimativt for de mindre egnsnet, at de ikke blev afhængi-ge at de store nets velvilje m.h.t. fiberadgang.

c. Næste skridt efter den sidste generalforsamling i DjurslandS.net er at udforme egnsnettenes lokalvedtægter med de elementer som er nævnt i § 4c.


Ved redaktør for vedtægtskommissionen:
Torben C. Lund
Intern revisor i DjurslandS.net
og kasserer i RougsoeS.net


- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet