Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ældre sider...

Sidste Nyt

Referat DjurslandS.net's Repræsentantskabsmøde
040506

Referat af det ordinære Repræsentantskabsmøde den 30. marts 2006 kl. 1900 i Glesborg.

Velkomst ved formanden Stig Jacobsen (ST) til repræsentanterne og vore 3 gæster, kasserer Conny Skødt/DN, Karsten Kristiansen og revisor Arne Nielsen/Kvist & Jensen A/S.

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent; SJ foreslog Karsten Kristiansen /KK, der valgtes.
Dirigenten konstaterede repræsentantskabsmødets lovlighed samt registrerede de mødte egnsnet og deres deltagere. Der var 22 deltagere og 4 fuldmagter tilstede, svarende til 26 stemmer.

Derefter gik man over til den af vedtægterne givne dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Præsentation af de af egnsnettene udpegede hovedbestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af ekstern revisor
7. Eventuelt

Inden tidsfristens udløb var der indkommet et forslag. Forslagene behandles under pkt. 4.

2.. Formandens beretning:
Efter repræsentantskabsmødet, hvor SønderhaldS.net ikke mødte, og senere stod ved deres udmeldelse, samledes bestyrelsen og konstituerede sig med Kim Carstensen som formand.

Bestyrelsens første opgave var at gennemføre en plan for tilbagebetaling af gæld og slankning af DN.
Endvidere anbefalede repræsentantskabet at de daværende netkontrakter blev sagt op, i det håb at der kunne indgås en frikøbsaftale.

Rønde annullerede deres opsigelse og Rosenholm opstillede 4 punkter som betingelse for deres fortsatte medlemskab, punkter som alle blev imødekommet.
DN’s gæld blev opgjort og i ugen efter RM underskrev alle formænd på deres nets vegne den kontrakt, som regulerede de beløb, som det enkelte net skulle indbetale.
Så langt så godt.

Rosenholm skiftede bestyrelse og formand og de nye valgte at fastholde udmeldelsen af DN, på trods af at alle indsigelser blev efterkommet, Sønderhald fulgte med.
De samme valgte også at springe fra de indgåede gældstilbagebetalingsaftaler, ved at prøve at opfinde diverse uoverensstemmelser for at slippe for at betale deres andel.

De to net blev stævnet og en retssag sat i gang.
Retssagen kører nu snart på andet år, hvor næste retsmøde først er den 16. juni.

Et nyt budget blev lavet, med kun en deltidsansat regnskabshjælp.
Der blev lavet aftaler med Powerline af de lokale net om levering af net, i overensstemmelse med den plan B som blev vedtaget på repæsentantskabsmødet, så alt gik fremad.
Der blev dog tvivl om hvorvidt vi alligevel skulle forsøge af fastholde den gamle kontrakt med Global Connect, Powerline og Amtet da et brud kunne føre til net problemer for Nørre Djurs, samt for at undgå et millionkrav fra Global Connect.
Kim Carstensen pressede hovedbestyrelsen for en aftale om at gå mod repræsentantskabsbeslutningenen og for at genforhandle den gamle aftale.
De net der på dette tidspunkt ikke havde fibertilslutning mente at dette ikke kunne pålægges dem, da de ikke havde den fornødne økonomi til at bære yderligere omkostninger ud over gældsafviklingsaftalen.

En aftale mellem Nørre Djurs og Midtdjurs om deling af udgifterne blev forsøgt, men faldt til jorden i 11. time. Dette bragte Nørre Djurs i en meget vanskelig situation, og Kim Carstensen følte ingen opbakning, dette tog han konsekvensen af og gik som formand for DjurslandS.net i sommer.

Samtidigt meddelte Kim Carstensen at Nørre Djurs trak sig fra bestyrelsen og kun ville opretholde en obsevatørstatus, en status som kun er brugt en gang.

Siden har Nørre Djurs brugt samme taktik som Rosenholm tidligere brugte, nemlig at trække betalingen af regninger, mod krav om mere dokumentation, stille krav om ændring af beslutninger, der er vedtaget så hovedbestyrelsen skulle danse efter deres pibe.

Her vil jeg sige, at i en demokratisk forening har man indflydelse ved at deltage ansvarligt i møderne, at flertallet bestemmer, at man retter sig efter flertalsbeslutninger selv om man er uenig, at man argumenterer for sine holdninger på de respektive møder og i de respektive fora.

Derefter valgte Rønde at lade deres udmeldelse, som måske ikke var trukket tilbage, men de beklædte dog sædet som næstformand, at stå ved magt og trak sig altså også ud af DN. Det skal dog siges at de har stået ved deres betalingsforpligtelser.

Midt i min sommerferie blev jeg bedt om at overtage hvervet som formand for DN, et hverv som jeg har påtaget mig, men som jeg ikke jubler over, da indholdet har været at redde stumper og gå ud at dette med æren i behold, og ikke at se fremad.

De tilbageværende net har siden med en undtagelse lavet kontrakter med PL.
Der blev optaget forhandlinger med GC på basis af deres krav på 1,3 Mil. Dette krav er nu forhandlet ned i et forlig på 240.000 som et engangsbeløb for at slippe for videre tiltale. Jeg gør opmærksom på, at disse forhandlinger kun drejer sig om kontrakttiden efter 1. juli 2005.
Som det fremgår af regnskabet skylder vi dem 260.000 for trafik før 1. juli 2005.

Vi har overladt det til de enkelte egnsnet (alle 9) at svare på, om de ville acceptere denne løsning. Sønderhald, Rosenholm og Rønde har ikke svaret, men det må de så selv om vi andre har en formodning om, at GC lader os betale med frigørende virkning.

Vi kan nu se lys for enden af tunnelen og begynder at snakke om, hvad vi kan bygge op i
fællesskab i fremtiden, en opbygning der skal være økonomisk ansvarlig, med et klart og gennemskueligt regnskab.
Det er her vi for tiden kan hjælpe de forskellige net med deres regnskabsføring og styring. Vi har lokalt erfaret at hvis det økonomiske kører, så det rigtige grej er til stede, har de frivillige det overskud der skal til for at få det til at køre.

Hvad fremtiden ellers skal byde på må tiden vise.
De teknikkermøder der har været, har været positive, så samarbejde er muligt, men samarbejde forpligter, det er ikke et “ta’ selv bord”.

Et teknisk samarbejde, hvor de lokale net får redundans ved A skud fra naboerne, en koordinering af IP telefoni så flere på Djursland ringer gratis til hinanden, er tiltag som ligger lige for.
Mit ærinde er ikke som jeg ser det at lukke og slukke, men at rejse os efter dukkerten med nye og klare aftaler.
Jeg overlader hermed min beretning til repræsentantskabet til godkendelse.

Formandens beretning godkendes énstemmigt.


3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab:
Controlleren Torben C. Lund (TCL) gennemgik den udleverede “Årsrapport for 2005". Årsrapport og Ledelseserklæring var underskrevet af HB og kasserer.

TCL gennemgik de fleste poster i hovedtrækkene, herunder specielt de ekstraordinære hensættelser.
Resultatet slutter med et overskud på DKK 648.512
Kreditormassen var ved udgangen af året DKK 1.091.000 og debitormassen DKK 486.000, hvilket primært skyldes Rosenholm/Sønderhald retssagen.
Egenkapitalen er nu nedbragt til et minus på DKK 905.000.

Enkelte spørgsmål samt en tilføjelse til Ledelseserklæringen om Global Connect sagen.
Regnskabet blev énstemmigt godkendt.


4. Indkomne forslag:

Som nævnt er der indkommet et forslag stillet af Forretningsudvalget(FU):

Forslag til ændringer i vedtægternes § 4: Medlemmer

§ 4 ændres som følger:

d.DjurslandS.net kan optage ordinære og associerede medlemmer.

Ordinære medlemmer har plads i hovedbestyrelsen og tillægges stemmer jf. § 5.
Associerede medlemmers status fastsættes efter forhandling mellem det enkelte net og hovedbestyrelsen.

1.Udmeldelse af DjurslandS.net kan kun ske med udgangen af et kalenderår og skal ske med mindst tre måneders varsel.


§ 4d. vedtoges med alle stemmer (26 stk.).

§ 4e. Vedtoges med 20 stemmer for og 6 imod (NørreDjurs)

NørreDjurs havde på forhånd overfor HB tilkendegivet, at en vedtagelse af § 4e. automatisk ville medføre en udmeldelse af DN pr. 1. maj 2006.
Man tilkendegav dog samtidig, at man gerne ville forhandle en associeringsaftale på plads inden 1. maj 2006. HB tager skridt til en sådan forhandling.

Ændringerne vil snarest blive tilføjet vedtægterne.


5. Præsentation af de af egnsnettene udpegede hovedbestyrelsesmedlemmer:

Følgende er udpeget af egnsnettene til at sidde i HB indtil næste repræsentantskabsmøde:

Bredbåndsforeningen EbeltoftS.net
Charlotte Holst/Ingolf Skipper

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net
Bjarke Nielsen/Jimmi Hansen

Bredbåndsforeningen MidtdjurslandS.net
Per M. Jensen/

Bredbåndsforeningen RougsøS.net
Stig Jacobsen/Ib Johansen

Bredbåndsforeningen E9S.net
Jette Wulff/Vibeke Tuxen


6. Valg af ekstern revisor

Revisionsfirmaet Kvist & Jensen A/S, Mørke genvalgtes.

7. Eventuelt:

Bjarke Nielsen præsenterede VISION og HISTORIE bag DjurslandS.net - en historie om alle nettene fortalt gennem avisartikler.

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden sluttede Repræsentantskabsmødet.

Referent: Torben C. Lund 26. april 2006

- Skrevet af Charlotte

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet