Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

ldre sider...

Sidste Nyt

Referat fra Generalforsamlingen
170904

Referat fra Generalforsamling i DjurslandS.net d. 31/5-04.
Udarbejdet af Jørn Dam, med korrektur ved Bjarke Nielsen.

(Afsnitsnumrene henviser til dagsordenpunkterne, som man finder i højremenuen under "Indkaldelse til den årlige generalforsamling i DjurslandS.net").

13 medlemmer samt 11 bestyrelsesmedlemmer og revisor Arne Nielsen var mødt.

Formanden Bjarke Nielsen bød velkommen og forsamlingen valgte Jørn Dam til referent samt Søren Sørensen til dirigent.

3:
Bjarke fremlagde beretningen ud fra stikord, og beskrev historikken i det forløbne år, men kiggede samtidigt frem til september 2004. (Beretningen finder man fra venstremenuen under "Formanden har ordet" i indlægget: "Formandsberetning på generalforsamlingen").

Oplysninger i beretningen ud over de i noterne nævnte var, at det forventes at der tilkobles tilstrækkeligt med medlemmer i Noerre-DjurS.net til at opfylde kravene i EU støtteaftalen.

Der kom netop under beretningen hul igennem med stor båndbredde - på det første link med den nye A-standard.

Under DjurslandS.nets kurser på Grenaa Tekniske Skole arbejdes med et projekt for dokumentation af opbygningen og strukturen i DjurslandS.net.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

4:
Flemming indledte med at fortælle at økonomien havde været slingrende i 2003.
Opstarten har været dyr, men der kan nu afdrages på gælden.
Dette er muligt som følge af en stor tilgang af mange nye medlemmer i Rønde, Nr. Djurs samt Rosenholm.

Arne gennemgik regnskabet.
Han pointerede at der var taget forbehold for mellemregningerne mellem DjurslandS.net og Noerre-DjurS.net. Det har simpelthen ikke været muligt at skabe et overblik over transaktionerne da Noerre-DjurS.nets økonomi var fødselshjælper for DjurslandS.nets økonomi indtil august.
Derudover nævnte han at budgettet for 2004 ikke var revideret. Revisorer reviderer aldrig budgetter, blot for at fastslå det.
Alt grej var blevet optalt ved nytår, men varelageret er sat til en noget lavere værdi, da alt grej jo ikke skal tælles med i varelageret.
Der var forskellig opfattelse af, hvad der er driftsmidler og hvad der er varelager.
Det mundede ud i at der nu er en post der hedder driftsmidler, som der skal afskrives revisionsmæssigt korrekt på i fremtiden.
I henhold til nye regler om klassifikation af regnskaber var DjurslandS.net blevet kategoriseret i kategori B.

Regnskabet kommer ud med et underskud på Kr. 393.000,00 som, i mangel af bankkreditter, er blevet finansieret via private lån, mellemregning med Noerre-DjurS.net samt øgede varekreditter.
Foreningen havde ved regnskabets afslutning en gæld på Kr. 710.000,00.

Der blev stillet spørgsmål fra salen vedr. størrelsen af gælden pr. d.d. og det oplystes, at den er nedbragt til ca. Kr. 440.000,00.
Der blev fra bestyrelsen gjort opmærksom på, at de nævnte tal skal fratrækkes skyldige beløb fra egnsnettene.

Det blev oplyst at regnskabet anses som værende klart utilfredsstillende, men at budgettet for i år ser ud til at holde, så en yderligere konsolidering vil finde sted.

Revisoren pointerede at regnskabet ikke var underskrevet, idet der pga. manglende opdatering af navne på bestyrelsesmedlemmer på portalen, var blevet påført de forkerte personer.
Der skulle dog ikke være noget juridisk til hinder for at generalforsamlingen kan godkende det alligevel.

Spørgsmål fra salen vedr. erhvervsafdelingens tilknytning og mandskabsforbrug, idet nævnte navnekludder øjensynligt var opstået pga. manglende resurser i DjurslandS,net.
Bestyrelsen pointerede, at der er og skal være vandtætte skodder mellem disse to organisationer.
Udført arbejde faktureres via mellemregning.

Spørgsmål vedr. etablering af DSL celler og hvad formålet med dem er.
Det oplystes at de i første omgang var tænkt som backup, men at de nu også anvendes for at stabilisere svage skud eller for at åbne nye områder hurtigt samt for at speede antallet af medlemmer op.
Udbredelsen til de enkelte medlemmer sker dog stadig trådløst og det er ikke planerne at DSL skal tage overhånd.
Der satses på ikke at starte en DSL celle op medmindre der er mindst 9 sikre medlemmer og et potentiale på 25.
Oplysning fra salen om, at der findes celler på 2Mb der trækker 50 brugere, men så heller ikke flere.

Bjarke oplyste at Erhvervsafdelingens generalforsamling er bestyrelsen i DjurslandS.net, og at dette sikrer at DjurslandS.nets bestyrelse har styr på erhvervsafdelingen.

Regnskabet blev herefter vedtaget med 23 stemmer for samt 1 blank.

5:
Bjarke opfordrede til en debat, men pointerede at visse aftaler var indgået med tavshedspligt og var som sådan kun tilgængelige efter særskilt aftale.

Der blev spurgt til muligheden for IP-Telefoni.
Det er håbet, at det med nyt udstyr vil være muligt også over de lange link.

Der blev spurgt til fildeling og om der var en politik omkring dette og hvordan vi håndterer det.
Bjarke henviste til, at det arbejdes der med i netmestergruppen.
Udstyret fra MikroTik er opbygget, så der med dette er mulighed for båndbreddestyring, også selvom diverse fildelingsprogrammer skrives til at stjæle båndbredde ved at udgive sig som andre programmer.
Jens Peter redegjorde for hvordan Rosenholm arbejder med pakkestyring.
Det sker via den nyeste Linux kerne installeret på softroutere placeret ved de enkelte knudepunkter.
Han indskærpede samtidig vigtigheden af, at bruge stabilt og robust udstyr i sendepunkterne, det bør prioriteres højt på trods af en stram økonomi.

Karsten Kristiansen opfordrede til en debat om hvordan nettet skal fungere i praksis, er strukturen rigtig?
Bjarke svarede at den debat allerede var i gang bl a på kurserne i Grenå, hvor 60 aktive fra hele Djursland er tilmeldt som kursister.

Det blev pointeret at erfaringsudveksling er vigtig, ikke kun i de store linier, men helt ned i detaljer for at undgå dyre og unødvendige fejldispositioner, der samtidig virker demoraliserende på de frivillige hjælpere.
Bjarke skitserede den planlagte mødefrekvens i de forskellige grupper og mindede om at der faktisk var en form for mødepligt.
Der blev indvendt at det kan være svært at nå det hele, når der også skal opbygges net lokalt.

Bjarke fortalte at den oprindelige vision med nettet var ca. 16.000 tilkoblede på Djursland.
Det skal der stadig arbejdes hen imod, idet der fra 1/6-04 skal betales bidrag til amtet for den østlige fiber også.
Herefter afsluttede ordstyreren debatten for at komme videre med dagsordenen.

7:
Enkelte spørgsmål fra salen om hvordan forslag 1 skulle forstås.

Bjarke begrundede forslag 1 ved at påpege at DjurslandS.net jo ikke har nogen indtægt andet end den, der kommer fra egnsnettene, men de har den økonomiske forpligtigelse overfor dem der leverer fiberforbindelsen mv.
Det er derfor nødvendig med en tilsvarende forpligtelse fra egnsnettene overfor DjurslandS.net.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt, men der blev udtrykt ønske om at sikre egnsnettene et større økonomisk råderum, idet modellen, som den fungerer nu, udhuler egnsnettenes økonomi på længere sigt.

Forslag 2 blev enstemmigt vedtaget, med en kommentar om, at det burde gå hurtigere end den i forslaget fremlagte tidsplan indikerer.

8:
Ikke aktuelt da alle egnsnet har de nødvendige repræsentanter.

9:
Revisoren enstemmigt genvalgt.

10:
Ingen i forsamlingen ønskede at deltage i den foreslåede kommission, men bestyrelsen fik mandat til at udpege en kvalificeret gruppe blandt vore medlemmer.

11:
Her blev der af Søren Sørensen fremsat en model til, hvordan fordelingen af trafikbetaling kunne udføres mere smidigt.
Modellen bygger på at DjurslandS.nets samlede udgift til Internet adgang gøres op for en given periode.
Dette tal divideres derefter med det samlede antal medlemmer opgjort på samme tidspunkt.
Det beløb, som i princippet er den reelle udgift for Internet pr. medlem i netop den periode, tillægges et beløb til dækning af administration i koordinationscentret.

De enkelte egnsnet skal derefter betale dette samlede beløb pr. medlem de har koblet op på dette tidspunkt i perioden frem til næste opgørelse.
DjurslandS.net er på den måde sikret dækning af deres udgifter og lokalnettene kender størrelsen af deres trafikbetaling i den nærmeste fremtid.
Betaling for trafik til nytilkoblede mellem opgørelserne tilfalder egnsnettene.
Nytilkoblede der ikke betaler pga. en dårlig forbindelse bliver på den måde nemmere at håndtere.

Indvendinger fra salen: Det kunne animere til kassetænkning, idet det så vil være attraktivt at vente med tilkoblinger til lige efter opgørelsen.
Modellen vil være en ulempe for et egnsnet hvis der sker en tilbagegang af medlemmer.

Begge indsigelser anses som relevante, men ulempens størrelse vil være afhængig af hyppigheden for opgørelse, ligesom størrelsen af administrationstillægget vil være af afgørende betydning.
Der blev ytret ønske om at der arbejdes videre med modellen i kasserergruppen samt i regionalsbestyrelsen.

Bjarke ser det som et mål at sikre en solidarisk fordeling.
Der var i salen tvivl om den nuværende model kan anses som værende solidarisk.
Der var udbredt enighed om at de nuværende 5 kr. pr. medlem pr. måned ikke er tilstrækkelig når egnsnettene selv skal administrere og sikre en stabil drift.

Der blev fra salen spurgt om der var overvejelser omkring håndtering af de forestående kommunesammenlægninger.
Bjarke indførte at vi jo da havde vist hvordan det kan gøres, men at der derudover ikke er nogen holdning til det.

Arne opfordrede til at medlemmerne i regionalbestyrelsen skulle fungere uafhængigt af de lokale bestyrelser. Dette for at sikre en vis kontinuitet i regionalbestyrelsen. Medlemmer af regionalbestyrelsen skulle sidde fra den regionale generalforsamling til generalforsamling og ikke blot udskiftes når de lokale bestyrelser havde haft generalforsamling.
Et lille hint om at hjemmesiden burde opdateres mht. oplysningerne om bestyrelsesmedlemmernes navne.
Bemærkning om at det ind i mellem var småt med resurser i koordinationscentert.

12:
Dirigenten takkede for god ro og orden og mindede os om hovedbudskabet i formandens beretning:

Byg net / tilslut brugere / skab stabilitet.

Et stort og veludbygget net vil være i stand til at beskytte vores organisation, idet det så vil være svært at bringe et konkurrerende net på markedet på Djursland.

Generalforsamlingen afsluttet med applaus fra salen.

- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet