Bredbåndsforeningen www.DjurslandS.net

Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen DjurslandS.net

1.

Abonnements- og tilslutningsaftalen
Som medlem af Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kan man tegne abonnement til tilslutning og adgang til foreningens regionale netværk og dets Internettjeneste.Nærværende abonnementsvilkår gælder for aftaler mellem bredbåndsforeningen og dens medlemmer og drejer sig om tilslutning og abonnement til lynhurtigt Internet til fast lav pris gennem DjurslandS.net, med de tillægstjenester medlemmerne ifølge foreningsvedtægterne skal have som abonnenter.

Et medlem kan tegne abonnement på den ene af følgende to måder (bemærk: punkt I.a og II.a er ens):

I.

Abonnement og forudbetaling af indskud:

a
-
-

Løbende abonnement på 100 kr. pr. måned.
Abonnementsbetalingen anvendes til driften af nettet.
Den betales kvartalsvis forud, - altså med 300 kr. hver tredje måned.

b
-
-

Engangsbetaling af indskud på 2.000 kr.
ndskuddet anvendes til etablering af nettet, - dvs. til det fælles grej og til det grej abonnenten låner (jvf. pkt. 5).
Det betales før tilslutning.

II.

Abonnement og afdrag på indskud:

a
-
-

Løbende abonnement på 100 kr. pr. måned.
Abonnementsbetalingen anvendes til driften af nettet.
Den betales kvartalsvis forud, - altså med 300 kr. hver tredje måned.

b
-
-

Indskud på 2.000 + renter, i alt 2.400 kr., afdrages med 100 kr. pr. måned.
Indskuddet anvendes til etablering af nettet, - dvs. til det fælles grej og til det grej abonnenten låner.
Det betales kvartalsvis forud, - altså med 300 kr. hver tredje måned, - i 8 afdrag.

Et abonnement rummer følgende tjenester:

a)

Døgnadgang til DjurslandS.net's regionsnet, med dets 8 egnsnet og deres mange landsbynet, med mulighed for åbne sikre forbindelser til andre abonnenter, hvor som helst i det samlede net.

b)

Døgnadgang til Internettet via DjurslandS.net's internettjeneste. Adgangen virker spontant.

c)

Mulighed for at bruge netjenesterne med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, herunder alsidig nyhedstjeneste - på regions-, egns- og landsbyniveau, og det antal gratis IP-adresser, e-mail konti og hjemmesider som medlemmerne selv fastsætter gennem foreningens besluttende organer.

d)

Vejledning og hjælp gennem Bøvltelefonen og Bøvl-værkstederne.
For at et medlem kan tegne og benytte et abonnement til DjurslandS.net er det en forudsætning at medlemmet befinder sig i et allerede etableret dækningsområde og her kan stå i signalforbindelse med DjurslandS.net. Medlemmet skal anvende udstyr der er udlånt eller godkendt af bredbåndsforeningen og som uden at forstyrre andre egner sig til at få adgang til DjurslandS.net.
Det vil fremgå af bredbåndsforeningens skriftlige tilslutningsaftale, hvad abonnementet i det enkelte tilfælde omfatter. Tilslutningsaftalen underskrives af abonnenten og en repræsentant fra foreningen, ved aflevering og tilslutning af det grej som foreningen stiller til rådighed for medlemmet, når de begge ved selvsyn kan bekræfte at tilslutningen giver medlemmet forbindelse til Internettet.

2.

2. Aftalens parter
Parterne i en aftale om tilslutning og abonnement til DjurslandS.net og den tilhørende Internettjeneste er Bredbåndsforeningen DjurslandS.net og et medlem af foreningen.
Medlemmet hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til tilslutningsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en betaler, som er forskellig fra medlemmet.
Kun myndige personer kan indgå tilslutnings- og abonnementsaftale med Bredbåndsforeningen DjurslandS.net.

3.

Registrering af medlems- og adresseoplysninger m.v.
Er medlemmet en privatbruger eller en enkeltmandsvirksomhed, eller en juridisk person/virksomhed, skal medlemmet ved indgåelse af en tilslutnings- og abonnementsaftale give Bredbåndsforeningen DjurslandS.net oplysning om navn og adresse. Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kan endvidere kræve oplysning om fødselsdato og/eller CVR-nummer.
Medlemmet skal desuden oplyse om eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævninger vedrørende tilslutning og abonnement skal sendes.
Medlemmet skal efter Bredbåndsforeningen DjurslandS.net's evt. anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt.
Oplysningerne og Bredbåndsforeningen DjurslandS.net registrering heraf lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der evt. meddeles ændringer heraf.

4.

Flytning, fraflytning og opsigelse
Ved flytning skal medlemmet straks give Bredbåndsforeningen DjurslandS.net meddelelse herom og der skal laves aftale om hvad der skal ske med det grej foreningen har stillet til rådighed.
Hvis man flytter til et område på Djursland hvor DjurslandS.net endnu ikke kan give signalforbindelse, eller hvis man flytter væk fra Djursland, eller hvis man blot vil opsige sit abonnement, skal man på eget initiativ aflevere alle komponenter som DjurslandS.net har stillet til rådighed, - medmindre anden aftale indgås skriftligt med Bredbåndsforeningen DjurslandS.net.

5.

Delvis tilbagebetaling af indskud ved opsigelse
Har man et abonnement med forudbetaling af indskud og ønsker at opsige abonnementet, kan man få en delvis tilbagebetaling ved afleveringen af alle de komponenter som DjurslandS.net har stillet til rådighed. Ved beregning af det beløb man kan få tilbagebetalt, fratrækkes det betalte indskud det samlede beløb som man på tidspunktet ville have betalt af indskuddet, hvis man ved abonnementsindgåelsen havde valgt at afdrage indskuddet, i stedet for at forudbetale hele indskuddet. Hvis man f.eks. ville have haft betalt to kvartalsafdrag á 300 kr. tilbagebetales 2.000 fratrukket 600 kr. (2*300), - altså 1.400 kr.

6.

Skift af abonnementsform fra afdrag til indskud
Medlemmet kan skifte fra abonnementet med afdrag til abonnementet med samlet betaling af indskud.
Man finder indskuddets restbeløb ved at fratrække summen af de allerede betalte kvartalsafdrag. Da indskuddet ved forudbetaling er på 2.000 kr. og da man som afdrager har forudbetalt 1/8 af indskuddet hvert kvartal, beregnes hvert af de betalte indskud på 300 kr. dog som 250 kr. Har man f.eks. allerede betalt to kvartalsafdrag og vil skifte til samlet betaling af indskud ved tredje betaling, skal man betale 2.000 kr. fratrukket 500 kr. (2*250), - altså et restindskud på 1.500 kr.
Hvis medlemmet samtidig med et abonnementsskift overfører sit eksisterende kundenummer til det nye abonnement, overføres medlemmets eventuelle mail-adresser og hjemmesider hos DjurslandS.net, til det nye abonnement.

7.

Leveringstider og kvalitets- og serviceniveau
Oplysning om de aktuelle leveringstider, tjenester og muligheder for service, kan fås ved henvendelse til Bredbåndsforeningen DjurslandS.net's Koordinationscenter.

8.

Tidspunkt for tilslutning og indgåelse af aftale
Abonnementsaftalen med Bredbåndsforeningen DjurslandS.net gælder fra tidspunktet for første abonnementsbetaling. Betalingen skal ske senest i forbindelse med tilslutningen og indgåelse af den gensidigt underskrevne tilslutnings- og abonnementsaftale.

9.

Hjemmeside og e-post adresse
Medlemmet har i forbindelse med abonnementet ret til hjemmesider og elektroniske postkasser.
Medlemmet er ansvarlig for, at eventuel e-post adresser og hjemmesider ikke krænker tredjemands rettigheder.
Medlemmet må ikke overskride den lagerkapacitet og de eventuelle grænser for overført trafikmængde m.v. for hjemmesider og e-post, som DjurslandS.net anfører i tilslutningsaftalen.
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net forbeholder sig ret til at kategorisere de udbudte hjemmesideservere, så kundens hjemmesider med eventuelle særlige indholdstyper, herunder f.eks. erhvervsbetonede sider eller sider med erotisk indhold, kan henvises til den relevante server.
Eventuelle hjemmesideadresser og mailadresser tilhører Bredbåndsforeningen DjurslandS.net og stilles udelukkende til medlemmets rådighed indtil abonnementsaftalen evt. ophører, medmindre andet aftales skriftligt med bredbåndsforeningen.

10.

Registrering af abonnentens trafikbevægelser
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net har pligt til at registrere trafik information. Disse data omfatter bl.a. den skabte trafiks IP-adresser, størrelsen af trafik med DjurslandS.net og med Internettet og dato og begyndelsestidspunkt samt varighed for aktiviteten. DjurslandS.net's medarbejdere forpligtes til ikke at misbruge den indsamlede information, men forbeholder sig ret til at anvende den med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for medlemmets forbrug af betalingstjenester.

11.

Tillægstjenester, funktioner og faciliteter, - evt. mod tillægsydelser
Bestyrelsen af Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kan beslutte at tilbyde diverse tillægstjenester, funktioner og faciliteter og har mulighed for at opkræve tillægsydelser fra de abonnenter der ønsker at betjene sig deraf.

12.

Priser
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net fastsætter priser for ydelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen.
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kan, udover at opkræve forudbetalt indskud - eller indskudsafdrag - og abonnementsafgift, for hvad foreningen aktuelt anser for en standardtilslutning, også opkræve betaling for levering eller udlån af ekstra grej og for tjenester der ligger ud over foreningens gældende definition på en standard tilslutning.
Oplysning om de aktuelt gældende priser for den valgte tilslutnings- og/eller abonnementsform, og om ekstra muligheder, kan fås ved henvendelse til Bredbåndsforeningen DjurslandS.net's Koordinationscenter.

13.

Betaling
Opkrævninger i henhold til forud indgåede aftaler eller i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen sker ved udsendelse af en regning med angivelse af en betalingsfrist.
Den første betaling skal senest ske i forbindelse med indgåelse af tilslutnings- og abonnementsaftalen ved tilslutningen, og de efterfølgende skal senest ske på den sidste dag i den betalte kvartalsperiode, - altså før den kvartalsperiode starter som betalingen skal dække.
Betaling skal ske i danske kroner.
På den enkelte regning opkræves som udgangspunkt den samlede betaling for abonnentens eventuelle gebyrer påløbet siden udskrivning af seneste regning. I visse tilfælde kan opkrævning dog af tekniske eller driftsmæssige årsager forekomme på en senere regning. Til driftsmæssige årsager kan efter omstændighederne henføres bl.a. tilfælde, hvor opkrævning på en senere regning er nødvendig som følge af fejl eller forstyrrelse i driften af Bredbåndsforeningen DjurslandS.net's afregningssystemer.
Ved forsinket betaling er Bredbåndsforeningen DjurslandS.net berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom, fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. Bredbåndsforeningen DjurslandS.net er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net er berettiget til på samme regning at opkræve betaling vedrørende abonnement på andre tjenester, herunder teletjenester, der evt. vil blive udbudt af foreningen, og vedrørende andre ydelser, herunder ydelser leveret af tredjemand, hvor Bredbåndsforeningen DjurslandS.net varetager opkrævningen på dennes vegne.
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kan, efter orientering af abonnenten herom, lade tredjemand, herunder andre foreninger i Bredbåndsforeningen DjurslandS.net, varetage opkrævningen af betaling for ydelser omfattet af nærværende abonnementsvilkår.

15.

Abonnentforhold

A.

Abonnentens ansvar
Ved indgåelse af tilslutnings- og abonnementsaftalen - eller senere - kan abonnenten evt. blive givet et abonnentnummer og et password til brug for internetadgang eller for at give adgang til diverse tjenester. Adgangskoder er personlige og må ikke videregives til tredjemand. Abonnenten bærer ansvaret for andres evt. misbrug.
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer, der stilles til abonnentens rådighed ved adgang til Internettet. Dette omfatter bl.a. informationer fra hjemmesider, mails, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper.
Abonnenten kan ved download af materiale fra Internettet eller ved åbning af programmer modtaget pr. mail løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. Bredbåndsforeningen DjurslandS.net stiller på DjurslandS.net portalen diverse værktøjer og vejledninger gratis til rådighed, for at forebygge sådanne problemer, men har derudover ikke reel indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf.
Abonnenten har selv ansvaret for alle informationer, som abonnenten stiller til rådighed for andre via nettjenesterne.
Abonnentens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. Det er Abonnenters ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere.
I forbindelse med abonnentens evt. handel på Internettet eller ved abonnentens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har Bredbåndsforeningen DjurslandS.net intet ansvar for abonnentens og tredjemands indbyrdes mellemværende.

B.

Abonnentens evt. misligholdelse (Bredbåndsforeningen DjurslandS.net's lukkeret)
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net er endvidere berettiget til at afbryde abonnentens adgang til nettjenesten i tilfælde af at abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen.

Følgende forhold anses for væsentlig misligholdelse:

1. 

Opkrævninger af skyldige betalinger betales ikke rettidigt, selv efter Bredbåndsforeningen DjurslandS.net's fremsendelse af 2. rykkerbrev.

2.

Abonnenten undlader at give meddelelse om adresseændring, jvf. pkt. 10.

3.

Abonnenten portscanner andre computere på Internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet (hacking).

4.

Abonnenten medvirker til spredning af virus.

5.

Abonnenten spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende).

6.

Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lignende.

7.

Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller header-information.

8.

Abonnenten overtræder gentagne gange de gældende uskrevne regler for god skik på Internettet, på trods af henstillinger om at ændre adfærd.
Afbrydelse af abonnentens adgang til nettjenesten i henhold til pkt. 1. kan kun ske for den adgang til nettjenesten, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling.
Afbrydelse af abonnentens adgang til nettjenesten medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.
Abonnentens data fra eventuelle hjemmesider og elektroniske postkasser slettes 45 dage efter afbrydelsen af abonnentens adgang til nettjenesten, medmindre adgangen forinden genåbnes. Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kan herefter ikke genetablere data, som er slettet. Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kan endvidere ikke herefter reservere medlemmets hjemmesideadresser og mailadresser.
Hvis et abonnent inden en nærmere angiven frist retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager Bredbåndsforeningen DdjurslandS.net snarest genåbning af medlemmets adgang til nettjenesten. Bredbåndsforeningen DjurslandS.net er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis afbrydelsen er sket i henhold til pkt. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 ovenfor, kan genåbning dog ikke finde sted.
Hvis abonnenten ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan Bredbåndsforeningen DjurslandS.net opsige tilslutnings- og abonnementsaftalen uden varsel, jvf. pkt. 18.
En abonnent, der væsentligt har misligholdt tilslutnings- og abonnementsaftalen, ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med Bredbåndsforeningen DjurslandS.net om tilslutning og abonnement til nettjenesten, før gælden er betalt.

16.

Bredbåndsforeningen DjurslandS.net's evt. misligholdelse

A.

Fejlafhjælpning
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Dette indbefatter kun den del af tilslutningsudstyret hos abonnenten som foreningen har stillet til rådighed. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra kl. 08.30 til kl. 16.30).
Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med tilslutningen eller abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i Bredbåndsforeningen DjurslandS.net's grej og nettjeneste, kan abonnenten forpligtes til at dække Bredbåndsforeningen DjurslandS.net udgifter til fejlsøgning.

B.

Afslag i abonnementsafgiften
Hvis der opstår fejl i Bredbåndsforeningen DjurslandS.net's nettjeneste, som medfører afbrydelse af abonnentens adgang til nettjenesten, foretager Bredbåndsforeningen DjurslandS.net, efter skriftlig henvendelse fra abonnenten, et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode, dog kun hvis abonnentens adgang til nettjenesten har været afbrudt i mere end 5 døgn i træk. Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift.

C.

Erstatningsansvar
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Bredbåndsforeningen DjurslandS.net eller nogen, som foreningen har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:

1.

Bredbåndsforeningen DjurslandS.net er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af Bredbåndsforeningen DjurslandS.net nettjeneste i forbindelse med foranstaltninger, som skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller som er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre Bredbåndsforeningen DjurslandS.net har forsømt at begrænse ulemperne herved.

2.

Bredbåndsforeningen DjurslandS.net er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at nettjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.

3.

Bredbåndsforeningen DjurslandS.net er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til abonnenter eller som følge af abonnentens tab af personlige data eller installeret software.

4.

Bredbåndsforeningen DjurslandS.net er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnenters data og/eller systemer.

D.

Force majeure
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net er ikke forpligtet til at betale erstatning, jvf. pkt. 16.C, såfremt en evt. manglende levering eller en evt. afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kontrol, herunder - men ikke begrænset til - lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, - herunder også strejke og lockout blandt Bredbåndsforeningen DjurslandS.net egne medarbejdere.

17.

Overdragelse af abonnementsaftalen
Abonnenter kan med Bredbåndsforeningen DjurslandS.net samtykke overdrage abonnementsaftalen til et andet medlem af foreningen, jvf. pkt. 2. Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige abonnent skriftligt tiltræder overdragelsen. Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kan endvidere forlange, at den hidtidige abonnent betaler forfalden gæld.
Aftalen kan overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af abonnementsaftalen, jvf. pkt. 18. Den fremtidige abonnent hæfter i henhold til abonnementsaftalen for alle betalingsforpligtelser, der eksisterer på overdragelsestidspunktet.
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net opgør på anmodning foreningens mellemværende med den hidtidige abonnent på tidspunktet for overdragelsen. Hæftelsen overfor Bredbåndsforeningen DjurslandS.net påhviler dog fortsat den fremtidige abonnent. Foreningen er berettiget til at opkræve et gebyr for opgørelsen af den fremtidige abonnent.
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kan til enhver tid overdrage tilslutnings- og abonnementsaftalen med et medlem til en anden forening i Bredbåndsforeningen DjurslandS.net.

18.

Uopsigelighedsperiode og opsigelse
Abonnementsaftalen er uopsigelig i 6 måneder fra aftaleindgåelsen, og løber herefter automatisk videre. Abonnenten kan herefter opsige tilslutnings- og abonnementsaftalen til udgangen af en kalendermåned.
Hvis abonnenten ønsker at opsige sit abonnement, men endnu er bundet af uopsigelighedsperioden, kan abonnenten dog godt opsige abonnementsaftalen hvis Bredbåndsforeningen DjurslandS.net's varsler ændringer i vilkår og priser, jvf. pkt. 20, men kun inden udgangen af ændringens varslingsperiode, og denne skal være på mindst 10 arbejdsdage. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde opsigelse i uopsigelighedsperioden.
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb, hvis dette overstiger 25 kr.
Abonnenters data fra eventuelle hjemmesider og elektroniske postkasser slettes 45 dage efter afbrydelsen af abonnentens adgang til nettjenesten, herunder 45 dage efter abonnementsaftalens ophør. Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kan herefter ikke genetablere data, som er slettet. Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kan endvidere ikke herefter reservere medlemmets hjemmesideadresser og mailadresser.
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kan opsige aftalen uden varsel, hvis abonnentens adgang til nettet er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 15.B.
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kan i øvrigt opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel, herunder hvis Bredbåndsforeningen DjurslandS.net ophører med at udbyde nettjenesten.
Hvis Bredbåndsforeningen DjurslandS.net helt eller delvist ophører med at udbyde abonnementsformer eller tillægstjenester, funktioner eller faciliteter, kan Bredbåndsforeningen DjurslandS.net opsige pågældende abonnementsaftaler, eller dele heraf, med 1 måneds varsel.

19.

Driftssikkerhed og ændringer af nettjenesten
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af foreningens nettjeneste for at sikre en tilfredsstillende drift heraf, eller for at imødekomme myndighedskrav. Bredbåndsforeningen DjurslandS.net skal tilstræbe at informere abonnenter om ændringer med passende varsel, hvis foreningen skønner, at ændringen har væsentlig betydning for abonnenters brug af nettjenesten.
Nettjenestens tekniske egenskaber samt nettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden via nettjenesten.
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af nettjenesten på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

20.

Ændring af vilkår og priser
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net kan ændre disse abonnementsvilkår, eventuelle særskilte tillægsvilkår for tillægstjenester, funktioner og faciliteter, eventuelle særskilte tillægsvilkår for abonnementsformer samt indskudsbeløb og abonnementsafgifter, med et varsel på 1 måned og 14 dage.
Ændringerne meddeles abonnenterne gennem medlems og abonnent information på www.DjurslandS.net. Som et supplement eller som et alternativ kan Bredbåndsforeningen DjurslandS.net underrette medlemmerne og abonnenter ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder e-post.
Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.
Ændring af særlige afgifter, gebyrer m.v. kan ske uden varsel.

21.

Tvister
I tilfælde af tvist mellem abonnenten og Bredbåndsforeningen DjurslandS.net om forhold, der udspringer af tilslutnings- og abonnementsaftalen, kan medlemmet klage til Bredbåndsforeningen DjurslandS.net. Bredbåndsforeningen DjurslandS.net træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net's afgørelse kan indbringes for IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade 63, 2100 København ÿ, tlf. 35 45 00 00. Hvis IT- og Telestyrelsen ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil IT- og Telestyrelsen i muligt omfang oversende klagen til den rette myndighed.
Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

22.

Ikrafttrædelse
Disse vilkår træder i kraft den 15. april 2003.

23.

Nærmere information
Man kan deltage i IT-arrangementer i foreningens Bøvl-værksteder ud over Djursland.
Man finder yderligere oplysninger om Bredbåndsforeningen og dens aktiviteter på
www.DjurslandS.net.
Man kan skrive til foreningen via
Data@DjurslandS.net.
Man kan ringe til foreningens koordinationscenter på 87 79 23 60.
Man kan sende fax til foreningens koordinationscenter på 87 79 23 61.
Man kan henvende sig eller sende breve til:
DjurslandS.net's Koordinationscenter
Nørre Djurs Hallen
Idrætsvej 2
8585 Glesborg

Medarbejdere kan kontaktes fra mandag til fredag fra kl. 7.00 til 23.00 og lørdag og søndag fra kl. 10.00 til 16.00

Beregning af restgæld til egnsnettet i DjurslandS.net

ved afdrag af kr. 100,00 pr. måned i 23. måneder.

 

 

 

 

 

 

Hovedstol

2.000,00

 

 

 

 

Rentesats pr. år

19,86%

 

 

 

 

Ydelse pr. måned

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restgæld

 

 

Restgæld

totale renter

 

før afdrag

Rente

afdrag

efter afdrag

i alt

2. Afdrag

1.900,00

31,45

100,00

1.831,45

31,45

3. Afdrag

1.831,45

30,31

100,00

1.761,76

61,76

4. Afdrag

1.761,76

29,16

100,00

1.690,91

90,91

5. Afdrag

1.690,91

27,98

100,00

1.618,90

118,90

6. Afdrag

1.618,90

26,79

100,00

1.545,69

145,69

7. Afdrag

1.545,69

25,58

100,00

1.471,27

171,27

8. Afdrag

1.471,27

24,35

100,00

1.395,62

195,62

9. Afdrag

1.395,62

23,10

100,00

1.318,72

218,72

10. Afdrag

1.318,72

21,82

100,00

1.240,54

240,54

11. Afdrag

1.240,54

20,53

100,00

1.161,08

261,08

12. Afdrag

1.161,08

19,22

100,00

1.080,29

280,29

13. Afdrag

1.080,29

17,88

100,00

998,17

298,17

14. Afdrag

998,17

16,52

100,00

914,69

314,69

15. Afdrag

914,69

15,14

100,00

829,83

329,83

16. Afdrag

829,83

13,73

100,00

743,56

343,56

17. Afdrag

743,56

12,31

100,00

655,87

355,87

18. Afdrag

655,87

10,85

100,00

566,72

366,72

19. Afdrag

566,72

9,38

100,00

476,10

376,10

20. Afdrag

476,10

7,88

100,00

383,98

383,98

21. Afdrag

383,98

6,35

100,00

290,34

390,34

22. Afdrag

290,34

4,81

100,00

195,14

395,14

23. Afdrag

195,14

3,23

100,00

98,37

398,37

24. Afdrag

98,37

1,63

100,00

0,00

400,00

Beregning af restgæld til egnsnettet i DjurslandS.net

ved afdrag af kr. 300,00 pr. kvartal i 7. kvartaler.

 

 

 

 

 

 

Hovedstol

2.000,00

 

 

 

 

Rentesats pr. år

22,32%

 

 

 

 

Ydelse pr. kvartal

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restgæld

 

 

Restgæld

totale renter

 

før afdrag

Rente

afdrag

efter afdrag

i alt

2. Afdrag

1.700,00

94,86

300,00

1.494,86

94,86

3. Afdrag

1.494,86

83,41

300,00

1.278,28

178,28

4. Afdrag

1.278,28

71,33

300,00

1.049,61

249,61

5. Afdrag

1.049,61

58,57

300,00

808,17

308,17

6. Afdrag

808,17

45,10

300,00

553,27

353,27

7. Afdrag

553,27

30,87

300,00

284,14

384,14

8. Afdrag

284,14

15,86

300,00

0,00

400,00